Wetgeving

Nieuwe BOM-wet

Vreemdelingen – invoering algemene verblijfsvoorwaarde

Organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtcolleges

Prijsaanduiding in de horecasector

Administratieve geldboetes in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten

Circulaire geregistreerd kassasysteem in de horecasector

Circulaire fiscale co-ouderschapsregeling

Vaststelling basisnormen preventie van brand en ontploffing nieuwe gebouwen

Brandpreventieverslag

Milieuschade – informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht – maatregelen en beroepsprocedure

Decreet tijdelijke werkervaring

Invoering overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigenPUBLIEK RECHT
Tarieven De Lijn vanaf 1 februari 2017
Vreemdelingen – invoering algemene verblijfsvoorwaarde
Civiele veiligheid – afschaffing borgstelling voor de bijzondere rekenplichtige
Brandpreventie
Vaststelling basisnormen preventie van brand en ontploffing nieuwe gebouwen
Milieuschade – informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht – maatregelen en beroepsprocedure
Organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtcolleges
Sociaal woonbeleid
FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten – rentevoeten
Hypothecaire kredieten. – Veranderlijkheid der rentevoeten. – Referte-indexen. – Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en kredietdiensten » van het wetboek van economisch recht. – Bericht, BS 18/01/2017, bl. 3387

Lineaire obligaties
25 DECEMBER 2016. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, BS 19/01/2017, bl. 3467
23 DECEMBER 2016. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, BS 20/01/2017, bl. 3737
25 DECEMBER 2016. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, BS 24/01/2017, bl. 12784
10 JANUARI 2017. – Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2017, van de uitgifte van de leningen genaamd “Lineaire obligaties”, van de leningen genaamd “Staatsbons”, alsook van “Euro Medium Term Notes”, BS 24/01/2017, bl. 12785

Regeling spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten
7 DECEMBER 2016. – Koninklijk besluit tot regeling van de spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten, BS 19/01/2017, bl. 3492

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/01/2017, bl. 3672

FISCAAL RECHT

VCF – terugbetaling verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer
23 DECEMBER 2016. – Decreet betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer, BS 13/01/2017, bl. 1794

Circulaire geregistreerd kassasysteem in de horecasector
Circulaire AAFisc Nr. 33/2016 (nr. E.T.124.747) d.d. 8 november 2016. – Geregistreerd kassasysteem GKS. – Horeca. – Verplichtingen. – Controlemodule. – Geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering van de wet van 30 juli 2013, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 ter uitvoering van deze wet en van het koninklijk besluit van 30 december 2009, BS 16/01/2017, bl. 2460

Circulaire fiscale co-ouderschapsregeling
Circulaire 2017/C/2 betreffende de fiscale co-ouderschapsregeling van 20.01.2017
Deze circulaire bespreekt de wijzigingen die de W 03.08.2016 betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap (BS 11.08.2016, 2de editie) heeft aangebracht in art. 132bis, WIB 92

Vrijstelling inkomsten voor investering in raamovereenkomst productie podiumwerk
25 DECEMBER 2016. – Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk, BS 17/01/2017, bl. 2730

WIB 92 – Bedrijfsvoorheffing – winsten en baten uit diensten via elektronische platformen (deeleconomie)
12 JANUARI 2017. – Koninklijk besluit tot bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten zoals bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 20/01/2017, bl. 3736
12 JANUARI 2017. – Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde inkomsten aan de bedrijfsvoorheffing, BS 24/01/2017, bl. 12786

SOCIAAL RECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. – Erratum: wijziging afkondigingsdatum
20 DECEMBER 2016. – Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. – Erratum, BS 16/01/2017, bl. 2056
Afkondigingsdatum moet zijn: 25 december 2016

Decreet tijdelijke werkervaring van 9 december 2016
9 DECEMBER 2016. – Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 17/01/2017, bl. 2775

Bevordering tewerkstelling in de non-profit sector
10 JANUARI 2017. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, BS 18/01/2017, bl. 3008

Invoering overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
8 JANUARI 2017. – Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, BS 20/01/2017, bl. 3744

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

19-01-2017

Prejudiciële vraag

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 84ter)

Geen schending

Rolnummer(s): 6411

Fiscaal recht – Belasting over de toegevoegde waarde – Vervolgingen en gedingen – Verjaring van de vordering tot voldoening van rechten – Verlengde verjaringstermijn bij vermoeden van belastingontduiking – Toepassingsvoorwaarden – Voorafgaande aanmelding – Verschil in behandeling naar gelang van de fiscale administratie die het onderzoek voert
19-01-2017

Prejudiciële vraag

Gerechtelijk Wetboek (art. 1253ter/5)

Geen schending

Rolnummer(s): 6349

Gerechtelijk recht – Burgerlijke rechtspleging – Bijzondere rechtsplegingen – Vorderingen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit familiale betrekkingen – Voorlopige maatregelen – Vaststelling van de afzonderlijke verblijfplaats van de echtgenoten of de wettelijk samenwonenden – Feiten van geweld – Genot van de echtelijke of de gemeenschappelijke verblijfplaats – Feitelijk samenwonenden
19-01-2017

Beroepen tot vernietiging

Decreet van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2015 betreffende de studies medische wetenschappen en tandheelkundige

Afstand

Rolnummer(s): 6346 • 6347

Franse Gemeenschap – Onderwijs – Studies medische wetenschappen en tandheelkundige wetenschappen – Afstand
19-01-2017

Prejudiciële vragen

Algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen (art. 8)

Geen schending

Rolnummer(s): 6338

Bestuursrecht – Ambtenarenzaken – Rechtspositie van het personeel – Pensioenen – Pensioenberekening – Vast benoemde leerkracht die tijdelijk een hoger ambt uitoefent – Weddebijslagen
19-01-2017

Prejudiciële vraag

Gerechtelijk Wetboek (art. 572bis, 3°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6316

Gerechtelijk recht – Bevoegdheid van de rechtscolleges – Volstrekte bevoegdheid – Familierechtbank – Vorderingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben – Feitelijk samenwonenden
RECHTERLIJKE ORDE